Ukoliko imate bilo kakvu reklamaciju ili neželjenu reakciju, kontaktirajte nas na: NNSCGSafety@novonordisk.com

Kancelarije u svetu

Novo Nordisk zapošljava više od 40.000 ljudi u 75 zemalja. Izaberite zemlju iz padajućeg menija ako želite da stupite u kontakt sa lokalnom kancelarijom.

Izaberite website zemlje