Novo Nordisk Pharma d.o.o. je po zakonu u obavezi da štiti Vaše podatke o ličnosti. Ovo Obaveštenje objašnjava kako obrađujemo (tj. prikupljamo, koristimo, čuvamo i delimo) Vaše podatke o ličnosti. Sve Vaše podatke o ličnosti ćemo obraditi u skladu sa ovim Obaveštenjem i važećim zakonom. 

Kompanija koje je odgovorna za obradu Vaših podataka o ličnosti je:

Novo Nordisk Pharma d.o.o.
Milutina Milankovića 9b
11070 Beograd
PIB: 104238431
+381112222700
(u daljem tekstu: Novo Nordisk)

Uvek se možete obratiti Novo Nordisku putem imejla srbija@novonordisk.com sa pitanjima ili nedoumicama o tome kako obrađujemo Vaše podatke o ličnosti.

Vaše podatke o ličnosti dobijamo iz sledećih izvora:

 • Neposredno od Vas

Vaše podatke o ličnosti uvek obrađujemo u određene svrhe, i obrađujemo samo one pdatke o ličnosti koji su relevanti za postizanje te svrhe. Naročito obrađujemo Vaše podatke o ličnosti u sledeće svrhe:

 • radi odgovora na Vaše upite u vezi sa našim proizvodima,
 • radi odgovora na Vaše upite koji se odnose na neke druge aspekte našeg poslovanja.

Za svrhe prethodno opisane u Odeljku 3, možemo obrađivati sledeće kategorije podataka o ličnosti:

 • Vaše opšte i identifikacione podatke (npr. ime, prezime, imejl adresa, broj fiksnog i/ili mobilnog telefona).

Naša obrada Vaših podatka o ličnosti zahteva postojanje pravnog osnova. U skladu sa zakonom, ovlašćeni smo da obrađujemo podatke o ličnosti prethodno opisane u Odeljku 4, na osnovu sledećeg pravnog osnova:

 • obrada je neophodna za naše legitimne interese. 

Vaše podatke o ličnosti možemo deliti sa:

 • Našim osobljem (uključujući osoblje, odeljenja ili druge kompanije članice Novo Nordisk grupe);
 • Naši dobavljači i pružaoci usluga;
 • Naši IT provajderi sistema, provajderi cloud servisa, provajderi baza podataka i konsultanti;
 • Naši savetnici i eksterni pravni    savetnici     

Gore navedena treća lica su ugovorno obavezana da čuvaju poverljivost i sigurnost Vaših podataka o ličnosti, u skladu sa važećim zakonom.

Vašim podacima o ličnosti takođe mogu pristupiti, ili se oni mogu preneti bilo kom nacionalnom i/ili međunarodnom regulatornom, izvršnom ili javnom organu ili sudu, kao i u slučaju revizije ili drugog postupka, odnosno kada se to od nas zahteva na osnovu važećeg zakona ili propisa ili na njihov zahtev.

Podaci o ličnosti koje prikupljamo od Vas mogu se takođe obrađivati, čuvati ili im se može pristupiti u zemljama van Republike Srbije. U slučaju članica Novo Nordisk grupe, to činimo na osnovu Obavezujućih poslovnih pravila Novo Nordisk Srbija objavljenim na www.novonrodisk.rs, a u dugim slučajevima primenom odgovarajućeg nivoa zaštite koji je potreban prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti.

Vaše podatke o ličnosti zadržaćemo onoliko dugo koliko je to potrebno kako bismo ispunili svrhu radi koje ih prikupljamo, odnosno 5 godina ili zaštite naših pravni interesa. 

Vaša prava su sledeća:  

 • Možete dobiti pregled podataka o ličnosti koje imamo o Vama
 • Možete dobiti kopiju Vaših podataka o ličnosti u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom formatu
 • Možete ispraviti ili dopuniti Vaše podatke o ličnosti
 • Možete zatražiti da se Vaši podaci izbrišu ili unište
 • Možete zahtevati od nas da zaustavimo ili ograničimo obradu Vaših podataka o ličnosti
 • Možete podneti pritužbu na način na koji obrađujemo Vaše podatke o ličnosti Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
 • prigovor

U skladu sa važećim zakonom, mogu postojati ograničenja navedenih prava, u zavisnosti od specifičnih okolnosti aktivnosti obrade. Možete nam se obratiti na način opisan u Odeljku 1 sa pitanjima ili zahtevima koja se odnose na navedena prava.