Ovo Obaveštenje o privatnosti odnosi se na: 

 • Naše dobavljače i pružaoce usluga koji su fizička lica (kao što su  npr. preduzetnici);
 • Predstavnike ili kontakt osobe naših dobavljača i pružaoca usluga koji su pravna lica;i
 • Bilo kog drugog posetioca naših objekata.

Novo Nordisk Pharma d.o.o. je po zakonu u obavezi da štiti Vaše podatke o ličnosti. Ovo Obaveštenje objašnjava kako obrađujemo (tj. prikupljamo, koristimo, čuvamo i delimo) Vaše podatke o ličnosti u slučaju da već niste obavešteni o obradi podataka o ličnosti prilikom stupanja u saradnju/kontakt sa nama. Sve Vaše podatke o ličnosti ćemo obraditi u skladu sa ovim Obaveštenjem i važećim zakonom.

Kompanija koja je odgovorna za obradu Vaših podataka o ličnosti je:

Novo Nordisk Pharma d.o.o.
Milutina Milankovića 9b
11070 Beograd
PIB: 104238431
+381112222700 
(u daljem tekstu: Novo Nordisk)

Uvek se možete obratiti Novo Nordisku na imejl adresu srbija@novonordisk.com sa pitanjima ili nedoumicama o tome kako obrađujemo Vaše podatke o ličnosti.

Vaše podatke o ličnosti dobijamo iz sledećih izvora: 

 • Neposredno od Vas
 • Iz javno dostupnih publikacija, internet stranica ili društvenih mreža 
 • Od Vašeg poslodavca ili osobe s kojom ste povezani

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo za sledeće svrhe:

 • Poslovanje sa našim dobavljačima i pružaocima usluga širom lanca snabdevanja;
 • Organizovanje tenderskih ponuda, sprovođenje zadataka prilikom pripreme ugovora ili realizacije postojećeg ugovora;
 • Nadgledanje aktivnosti u našim objektima, uključujući poštovanje važećih politika, kao i pravila o zdravlju i bezbednosti;
 • Odobravanje pristupa našim modulima treninga koji Vam omogućuju da nam pružite određene usluge;
 • Upravljanje našim IT resursima, uključujući upravljanje infrastrukturom i kontinuitetom poslovanja;
 • Očuvanje ekonomskih interesa kompanije i obezbeđivanje usaglašenosti i podnošenje izveštaja (npr. poštovanje naših politika i lokalnih regulatornih zahteva, poreza i odbitaka, upravljanje navodnim slučajevima kršenja zakona ili prevare; obavljanje revizija i odbrana sudskih sporova );
 • Obavljanje spajanja i preuzimanja koja uključuju našu kompaniju;
 • Arhiviranje i vođenje evidencije;
 • Naplata i fakturisanje;
 • Bilo koje druge svrhe koje nameću zakon i nadležni organi.

Za svrhe prethodno opisane u paragrafu 3, možemo obrađivati sledeće kategorije podataka o ličnosti:

 • Vaše opšte i identifikacione podatke (npr. ime, prezime, pol, datum i mesto rođenja, nacionalnost, broj lične karte ili pasoša, adresa i/ili imejl adresa, broj fiksnog i/ili mobilnog telefona i broj registarskih tablica automobila);
 • Za fizička lica koja su dobavljači ili pružaoci usluga, finansijske informacije (npr. podaci o bankovnom računu);i
 • Vaše elektronske identifikacione podatke kada su potrebni zbog dostavljanja proizvoda i pružanja usluga našoj kompaniji (npr. prijavljivanje, pravo pristupa, lozinka, broj pristupnice, IP adresa, mrežni identifikatori/kolačići, vreme prijavljivanja i pristupanja, snimanje slike ili zvuka, CCTV ili glasovni snimci);

Ukoliko nameravate da nam prosledite podatke o ličnosti o drugim pojedincima (npr. o Vašim kolegama), morate dati kopiju ovog Obaveštenja o privatnosti tim osobama direktno, ili putem vašeg poslodavca.

Podaci o ličnosti se prikupljaju samo u potrebnom obimu. Ni pod kojim uslovima se prikupljeni podaci iz bilo kog razloga ne prodaju trećim licima.

Nećemo obrađivati Vaše podatke o ličnosti ako za to nemamo odgovarajući zakonski osnov. Vaše podatke o ličnosti ćemo obrađivati samo ukoliko:

 • Smo dobili Vašu prethodnu saglasnost;
 • Je obrada neophodna za izvršavanje naših ugovornih obaveza prema Vama ili zbog preduzimanja predugovornih koraka na Vaš zahtev;
 • Je obrada neophodna za izvršavanje naših pravnih ili regulatornih obaveza;
 • Je obrada neophodna za naše legitimne interese, a ne utiče na Vaše interese ili osnovna prava i slobode. 

Molimo Vas da imate u vidu da prilikom obrade Vaših podataka o ličnosti po ovoj poslednjoj osnovi, uvek težimo da održimo ravnotežu između naših legitimnih interesa i Vaše privatnosti.

Primeri ‘legitimnih interesa’ su aktivnosti obrade podataka poput:

 • Koristi od isplativih usluga (npr. možemo se odlučiti da koristimo određene platforme za obradu podataka koje nude dobavljači);
 • Ponude naših proizvoda i usluga našim kupcima;
 • Sprečavanja prevare ili kriminalne radnje, zloupotrebe naših proizvoda ili usluga, kao i osiguravanja bezbednosti naših IT sistema, arhitekture i mreža;
 • Prodavanja bilo kog dela našeg poslovanja ili imovine, ili omogućavanje sticanja celog ili dela našeg poslovanja ili imovine od strane trećeg lica; i
 • Ispunjavanja naših ciljeva korporativne i društvene odgovornosti.

Nećemo prodavati, deliti ili prenositi Vaše podatke o ličnosti trećim licima osim onih koji su navedeni u ovom Obaveštenju o privatnosti.

Tokom naših aktivnosti,na osnovu potreba da se postignu svrhe navedene u ovom Obaveštenju o privatnosti, Vašim podacima o ličnosti mogu pristupiti, ili se oni mogu preneti sledećim kategorijama primalaca, na osnovu potrebe da se znaju, kako bi se postigle te svrhe:

 • Naše osoblje (uključujući osoblje, odeljenja ili druge kompanije, članice Novo Nordisk grupe);
 • Naši nezavisni agenti ili brokeri (ukoliko ih ima);
 • Naši drugi dobavljači i pružaoci usluga koji nam pružaju usluge i proizvode;
 • Naši IT provajderi sistema,  provajderi cloud servisa, provajderi baza podataka i konsultanti;
 • Bilo koja treća strana kojoj ustupimo neka od naših prava ili obaveza  i
 • Naši savetnici i eksterni pravnici u kontekstu prodaje ili prenosa bilo kog dela našeg poslovanja ili imovine.
 • Gore navedena treća lica su ugovorno obavezna da čuvaju poverljivost i sigurnost Vaših ličnih podataka, u skladu sa važećim zakonom.
 • Vašim ličnim podacima takođe mogu pristupiti, ili se oni mogu preneti bilo kom nacionalnom i/ili međunarodnom regulatornom, izvršnom ili nadležnom organu, ili sudu, kada se to od nas zahteva na osnovu važećeg zakona ili propisa ili na njihov zahtev.

Podaci o ličnosti koje prikupljamo od Vas mogu se takođe obrađivati, čuvati ili im se može pristupiti u zemljama van Republike Srbije. U slučaju članica Novo Nordisk grupe, to činimo na osnovu Obavezujućih poslovnih pravila Novo Nordisk Srbija objavljenim na www.novonrodisk.rs, a u dugim slučajevima primenom odgovarajućeg nivoa zaštite koji je potreban prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti.  

Vaše podatke o ličnosti zadržaćemo onoliko dugo koliko je to potrebno kako bismo ispunili svrhu njihovog prikupljanja ili zakonske i regulatorne zahteve.

Za ugovore je period zadržavanja rok isteka Vašeg ugovora ili ugovora vaše kompanije koji imate sa nama, plus period dok zakonska potraživanja po ovom ugovoru ne zastare, osim ukoliko zakonski ili regulatorni zahtevi ne zahtevaju duži ili kraći rok čuvanja. Nakon što taj period istekne, Vaši podaci o ličnosti biće uklonjeni iz naših aktivnih sistema.

Podaci o ličnosti prikupljeni i obrađeni u svrhu spora brišu se ili arhiviraju (i) čim je postignuto sporazumno rešenje, (ii) nakon donošenja odluke u poslednjoj instanci ili (iii) kada zahtev zastari.

Vaša prava su sledeća:  

 • Možete dobiti pregled podataka o ličnosti koje imamo o Vama
 • Možete dobiti kopiju Vaših podataka o ličnosti u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom formatu
 • Možete ispraviti ili dopuniti Vaše podatke o ličnosti
 • Možete zatražiti da se Vaši podaci izbršu ili unište
 • Možete zaustaviti ili ograničiti obradu Vaših podataka o ličnosti
 • Ukoliko ste nam dali pristanak za obradu Vaših podataka o ličnosti (pogledajte paragraf 5), možete ga povući u bilo kom trenutku. Vaše povlačenje pristanka neće uticati na zakonitost obrade pre povlačenja.
 • Možete podneti pritužbu na način na koji obrađujemo Vaše podatke o ličnosti Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

U skladu sa važećim zakonom, mogu postojati ograničenja navedenih prava, u zavisnosti od specifičnih okolnosti aktivnosti obrade. Možete nas kontaktirati na način opisan u paragrafu 1 sa pitanjima ili zahtevima koja se odnose na navedena prava.