Ovo Obaveštenje o privatnosti odnosi se na: 

 • Zdravstvene radnike sa kojima uspostavljamo ili održavamo vezu;
 • Naše kupce ili potencijalne kupce koji su fizička lica (kao što je apoteka privatna praksa );
 • Predstavnike ili kontakt osobe naših kupaca ili potencijalnih kupaca koji su pravna lica (poput distrubetera  farmaceutskih proizvoda na veliko). 

Novo Nordisk Pharma d.o.o. je po zakonu u obavezi da štiti Vaše podatke o ličnosti. Ovo Obaveštenje objašnjava kako obrađujemo (tj. prikupljamo, koristimo, čuvamo i delimo) Vaše podatke o ličnosti u slučaju da već niste obavešteni o obradi podataka o ličnosti prilikom stupanja u saradnju/kontakt sa nama. Sve Vaše podatke o ličnosti ćemo obraditi u skladu sa ovim Obaveštenjem i važećim zakonom.

Kompanija koje je odgovorna za obradu Vaših podataka o ličnosti je:

Novo Nordisk Pharma d.o.o.
Milutina Milankovića 9b
11070 Beograd
PIB: 104238431
+381112222700 
(u daljem tekstu: Novo Nordisk)

Uvek se možete obratiti Novo Nordisku na imejl adresu srbija@novonordisk.com sa pitanjima ili nedoumicama o tome kako obrađujemo Vaše podatke o ličnosti.  

Vaše podatke o ličnosti dobijamo iz sledećih izvora:

 • Neposredno od Vas
 • Iz javno dostupnih publikacija, internet stranica ili društvenih mreža
 • Od prodavaca/dobavljača koji su prethodno dobili Vašu saglasnost
 • Od Vašeg poslodavca ili osobe s kojom ste povezani

Vaše podatke o ličnosti uvek obrađujemo u određene svrhe, i obrađujemo samo one podatke o ličnosti koji su relevanti za postizanje te svrhe. Naročito obrađujemo Vaše podatke o ličnosti u sledeće svrhe:

 • Uređivanje naših međusobnih odnosa (npr. putem naših baza podataka);
 • Sprovođenje zadataka prilikom pripreme ili izvršavanja postojećih ugovora;
 • Evidentiranje transakcija i obezbeđivanje transparentnosti o prenosu vrednosti;
 • Pružanje odgovarajućih, adekvatnih i ažuriranih podataka o bolesti, lekovima, kao i o našim proizvodima i uslugama;
 • Poboljšanje kvaliteta naših interakcija i usluga prilagođavanjem naših ponuda Vašim specifičnim potrebama;
 • Odgovaranje na Vaše zahteve i pružanje efikasne podrške;
 • Slanje anketa (npr. kako bi nam pomoglo da poboljšamo naše buduće interakcije sa Vama); 
 • Slanje saopštenja u vezi sa proizvodima, terapijskim oblastima ili uslugama koje promovišemo;
 • Planiranje, upravljanje i izvršenje komunikacije i interakcije sa Vama (npr. putem baza podataka koje vode evidenciju o interakcijama sa zdravstvenim radnicima i sprovode planiranje poziva i izveštavaju o pozivima);
 • Upravljanje našim proizvodima;
 • Praćenje naših aktivnosti (tj. merenje interakcija iliprodaje, broja sastanaka/poziva);
 • Ciljanje i pravljenje segmentacije kako bismo najbolje odgovorili na Vaše profesionalne potrebe;
 • Pozivanje na događaje ili promotivne skupove koje sponzorišemo (npr. medicinski događaji, predavanja, konferencije);
 • Odobravanje pristupa našim modulima treninga koji Vam omogućuju da nam pružite određene usluge;
 • Upravljanje našim IT resursima, uključujući upravljanje infrastrukturom i kontinuitetom poslovanja;
 • Očuvanje ekonomskih interesa kompanije i obezbeđivanje usaglašenosti i podnošenje izveštaja (npr. poštovanje naših smernica i lokalnih zakonskih zahteva, poreza i odbitaka, bavljenje navodnim slučajeva neprimerenog ponašanja ili prevare; obavljanje revizija i odbrana sudskih sporova i otkrivanje prenosa vrednosti prema zakonu, relevantnim organima i/ili industrijskim kodeksima prakse);
 • Upravljanje spajanjem i preuzimanjem koje uključuju našu kompaniju;
 • Arhiviranje i vođenje evidencije;
 • Naplata i fakturisanje;i

Sve druge svrhe koje su nametnuli zakon i vlasti.

Za svrhe prethodno opisane u Odeljku 3, možemo obrađivati sledeće kategorije podataka o ličnosti:

 • Vaše opšte i identifikacione podatke (npr. ime, prezime, pol, adresa i/ili imejl adresa, broj fiksnog i/ili mobilnog telefona);
 • Vašu funkciju (npr. zvanje, poziciju, ime kompanije a takođe, za zdravstvene radnike, specijalizacije, datum diplomiranja na medicinskom fakultetu, publikacije, kongresne aktivnosti, nagrade, biografija, obrazovanje, povezanost sa univerzitetima, stručnost i učestvovanje u/doprinos kliničkim ispitivanjima, smernice, redakcije i organizacije, angažovanje u terapijama i lečenju);
 • Informacije o plaćanju (npr. podaci o kreditnim karticama i bankovnom računu, PDV ili drugi poreski identifikacioni broj i prenos vrednosti na Vas, uključujući, ali ne ograničavajući se na podršku za prisustvovanje naučnim događajima, honorari, stipendije ili beneficije u naturi);
 • Vaše elektronske identifikacione podatke kada su potrebni zbog dostavljanja proizvoda i pružanja usluga našoj kompaniji (npr. prijavljivanje, pravo pristupa, lozinke, broj pristupnice, IP adresa, mrežni identifikatori/kolačići, vreme prijavljivanja i pristupanja, snimanje slike ili zvuka, CCTV ili glasovni snimci);
 • Informacije o Vašem korišćenju, odgovorima, i/ili prioritetima, u pogledu vrsta razmenjenih poruka, kanala komunikacije i učestalosti;
 • Podaci koje nam dajete na primer kada popunjavate obrasce ili tokom događaja kojima prisustvujete, ili kada odgovarate na pitanja tokom razgovora ili u anketi;
 • Podaci koji se odnose na naše proizvode i usluge; i
 • Informacije o promotivnim, naučnim i medicinskim aktivnostima/interakcijama koje imate s nama, uključujući i potencijalne buduće interakcije.

Ukoliko nameravate da nam prosledite podatke o ličnosti o drugim pojedincima (npr. o Vašim kolegama), morate priložiti kopiju ovog Obaveštenja o privatnosti tim osobama, direktno, ili putem njihovog poslodavca.

Podaci  o ličnosti  se prikupljaju samo u potrebnom obimu. Prikupljeni podaci se ne prodaju trećim licima ni pod kojim uslovima, iz bilo kog razloga. 

Naša obrada Vaših podataka o ličnosti zahteva postojanje pravnog osnova.

Nećemo obraditi Vaše podatke o ličnosti ako za to nemamo odgovarajuće opravdanje predviđeno zakonom. Vaše podatke o ličnosti ćemo obraditi samo ukoliko:

 • Smo dobili Vašu prethodnu saglasnost;
 • Je obrada neophodna za izvršavanje naših ugovornih obaveza prema Vama ili zbog preduzimanja predugovornih koraka na Vaš zahtev;
 • Je obrada neophodna u skladu sa našim pravnim ili regulatornim obavezama;
 • Je obrada neophodna za naše legitimne interese, a ne utiče na Vaše interese ili osnovna prava i slobode. 

Molimo Vas da imate u vidu da prilikom obrade Vaših podataka o ličnosti po ovoj poslednjoj osnovi, uvek težimo da održimo ravnotežu između naših legitimnih interesa i Vaše privatnosti. Primeri ‘legitimnih interesa’ su aktivnosti obrade podataka koje se obavljaju:

 • da se razvije transparentan i profesionalni odnosa sa zdravstvenim radnicima uključujući ali se ne ograničavajuči na, otkrivanje prenosa vrednosti po zakonu, nadležne organe i/ili industrijske kodekse prakse;
 • da se promovišu inovacije Novo Nordiska u oblasti farmacije;
 • da se upravlja ljudskim i finansijskim resursima Novo Nordiska i optimizuje interakcija sa zdravstvenim radnicima;
 • Da se osigura da pravi lek, prema stručnom i tehničkom mišljenju dobro informisanog zdravstvenog radnika, stigne do pacijenta;
 • Da ima koristi od isplativih usluga (npr. možemo odlučiti da koristimo određene platforme za obradu podataka koje nude dobavljači);
 • Da se nude naši proizvodi i usluge kupcima;
 • Da se spreče prevare ili kriminalne radnje, zloupotrebe naših proizvoda ili usluga, kao i osiguranje bezbednosti naših IT sistema, arhitekture i mreža;
 • Da se proda bilo koji deo našeg poslovanja ili imovine, ili omogući sticanja celog ili dela našeg poslovanja ili imovine od strane trećih lica; i
 • Da se ispune naši ciljevi korporativne i društvene odgovornosti.

Vaše podatke o ličnosti možemo deliti sa:

 • Tokom naših aktivnosti,na osnovu potreba da se postignu svrhe navedene u ovom Obaveštenju o privatnosti, Vašim ličnim podacima mogu pristupiti, ili se oni mogu preneti sledećim kategorijama primalaca, na osnovu potrebe da se znaju, kako bi se postigle te svrhe: Naše osoblje (uključujući osoblje, odeljenja ili druge kompanije članice Novo Nordisk grupe);
 • Naši nezavisni agenti ili brokeri (ukoliko ih ima);
 • Naši dobavljači i pružaoci usluga koji nam pružaju usluge i proizvode
 • Naši IT provajderi sistema, provajderi cloud servisa, provajderi baza podataka i konsultanti;
 • Naši poslovni partneri koji nude proizvode ili usluge zajedno sa nama ili sapovezanim licima;
 • Bilo koje treće lice kome ustupimo  neka od naših prava ili obaveza;
 • Naši savetnici i eksterni pravnici u kontekstu prodaje ili prenosa bilo kog dela našeg poslovanja ili imovine.

Gore navedena treća lica su ugovorno obavezana da čuvaju poverljivost i sigurnost Vaših podataka o ličnosti, u skladu sa važećim zakonom.

Takođe možemo javno objaviti prenos vrednosti, gde to nalaže zakon, relevantni organ i/ili industrijski kodeksi prakse.

Vašim ličnim podacima takođe mogu pristupiti, ili se oni mogu preneti bilo kom nacionalnom i/ili međunarodnom regulatornom, izvršnom ili javnom organu ili sudu, kada se to od nas zahteva na osnovu važećeg zakona ili propisa ili na njihov zahtev.

Podaci o ličnosti koje prikupljamo od Vas mogu se takođe obrađivati, čuvati ili im se može pristupiti u zemljama van Republike Srbije. U slučaju članica Novo Nordisk grupe, to činimo na osnovu Obavezujućih poslovnih pravila Novo Nordisk Srbija objavljenim na www.novonrodisk.rs, a u dugim slučajevima primenom odgovarajućeg nivoa zaštite koji je potreban prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti.  

Vaše podatke o ličnosti zadržaćemo onoliko dugo koliko je to potrebno kako bismo ispunili svrhu njihovog prikupljanja ili zakonske i regulatorne zahteve.

Za ugovore je period zadržavanja rok isteka Vašeg ugovora ili ugovora Vaše kompanije koji imate sa nama, plus period dok zakonska potraživanja po ovom ugovoru ne zastare, osim ukoliko zakonski ili regulatorni zahtevi ne zahtevaju duži ili kraći rok čuvanja. Nakon što taj period istekne, Vaši podaci o ličnosti biće uklonjeni iz naših aktivnih sistema.

Podaci o ličnosti prikupljeni i obrađeni u svrhu spora brišu se ili arhiviraju (i) čim je postignuto sporazumno rešenje, (ii) nakon donošenja odluke u poslednjoj instanci ili (iii) kada zahtev zastari.

Vaša prava su sledeća:  

 • Možete dobiti pregled podataka o ličnosti koje imamo o Vama
 • Možete dobiti kopiju Vaših podataka o ličnosti u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom formatu
 • Možete ispraviti ili dopuniti Vaše podatke o ličnosti
 • Možete zatražiti da se Vaši podaci izbrišu ili unište
 • Možete zahtevati od nas da zaustavimo ili ograničimo obradu Vaših podataka o ličnosti
 • Ukoliko ste nam dali pristanak za obradu Vaših podataka o ličnosti (pogledajte paragraf 5), možete ga povući u bilo kom trenutku. Vaše povlačenje neće uticati na zakonitost obrade izvršene pre povlačenja pristanka
 • Možete podneti pritužbu na način na koji obrađujemo Vaše podatke o ličnosti Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

U skladu sa važećim zakonom, mogu postojati ograničenja navedenih prava, u zavisnosti od specifičnih okolnosti aktivnosti obrade. Možete nam se obratiti na način opisan u paragrafu 1 sa pitanjima ili zahtevima koja se odnose na navedena prava.