Kompanija odgovorna za obradu vaših ličnih podataka je:

Novo Nordisk A/S
Novo Allé
2880 Bagsværd
CVR broj 24256790
+45 4444 8888
privacy@novonordisk.com

Uvek možete kontaktirati kompaniju Novo Nordisk ili njenog službenika za zaštitu privatnosti podataka na privacy@novonordisk.com sa pitanjima ili nedoumicama o načinu na koji obrađujemo vaše lične podatke.

Ova Izjava o privatnosti opisuje prakse kompanije Novo Nordisk u vezi sa svim informacijama koje prikupimo putem našeg onlajn sistema za zapošljavanje u vezi sa vašom pretragom slobodnih radnim mesta i prijavom za posao u kompaniji Novo Nordisk A/S ili u nekoj od njenih povezanih kompanija.

Pažljivo pročitajte ovu izjavu i naznačite da prihvatate njene uslove tako što ćete kliknuti na dugme „Prihvatam“ u nastavku („Razumem i slažem se sa gorenavedenim uslovima“). Naša obrada vaših ličnih podataka zasniva se na vašoj saglasnosti kada kliknete na dugme „Prihvatam” ispod.

Kompanija Novo Nordisk prikuplja lične podatke koje ste podneli kao deo procesa regrutovanja. Lični podaci se čuvaju u eksterno hostovanoj bazi podataka u Poljskoj.

Takođe, vaši lični podaci mogu, ako je neophodno za dole navedene svrhe, biti preneti trećim stranama koje pružaju proizvode i usluge (kao što su agencije koje pomažu kompaniji Novo Nordisk pri odabiru i intervjuisanju potencijalnih zaposlenih), dobavljačima IT sistema kao i regulatornim organima ako to zahteva zakon.

Lični podaci se takođe čuvaju u pisanom obliku i na drugim internim računarskim sistemima. Lični podaci obuhvataju sve informacije koje ste podneli.

Vaši lični podaci će se koristiti u svrhe regrutacije i, u vezi s tim, vaši lični podaci se mogu preneti povezanim kompanijama kompanije Novo Nordisk koje se nalaze u zemlji koja nije zemlja vašeg prebivališta. Lični podaci će se procenjivati samo kako je opisano u nastavku.

U svrhe opisane u Odeljku 3, možemo da obrađujemo sledeće vrste ličnih podataka:

  • Kontakt podaci (ime i prezime, imejl adresa, zemlja)
  • Godine profesionalnog iskustva
  • Oblasti/lokacije od interesa

Novo Nordisk je poslodavac koji pruža jednake mogućnosti i donosi sve odluke vezane za zapošljavanje u potpunosti na osnovu zasluga i kvalifikacija. Shodno tome, ne bi trebalo da uključujete informacije o svojoj rasi ili etničkom poreklu, religiji ili uverenju, političkom mišljenju ili seksualnoj orijentaciji ili sindikalnom članstvu. Takođe ne treba da uključujete svoj broj socijalnog osiguranja.

Od vas se ne traži da nam dostavite svoje lične podatke. Međutim, ako ne pružite svoje lične podatke, vaš profil u Agentu za posao se ne može registrovati.

Vaši lični podaci će biti otkriveni samo pod sledećim okolnostima:

Lični podaci će biti otkriveni u meri u kojoj je to potrebno u gorenavedene svrhe povezanim kompanijama kompanije Novo Nordisk širom sveta, uključujući povezane kompanije koje se nalaze u zemljama izvan EU, a koje mogu imati drugačije zakone i propise o privatnosti i zaštiti podataka u odnosu na zemlju u kojoj živite. 

Lični podaci se mogu otkrivati javnim organima i organima za sprovođenje zakona u skladu sa zakonom. 

Koristimo sledeće mere predostrožnosti, kako to nalaže zakon, da bismo zaštitili vaše lične podatke u slučaju takvog prenosa, u zavisnosti od toga koji se podaci zemlje prenose:

  • Prenos se vrši entitetu kompanije Novo Nordisk koji je obuhvaćen Obavezujućim korporativnim pravilima kompanije Novo Nordisk, a koji je dostupan na  adresi https://www.novonordisk.com/about-novo-nordisk/corporate-governance/personal-data-protection.html.  
  • Komisija EU smatra da odredišne zemlje poseduju odgovarajući nivo zaštite ličnih podataka.
  • Zaključili smo standardne ugovorne klauzule Komisije EU za prenos ličnih podataka u treće zemlje. Možete dobiti primerak Klauzula tako što ćete nas kontaktirati na način opisan u Odeljku 1;

Tražimo od vas da pružite tačne i ažurirane informacije i preporučujemo vam da redovno ažurirate svoje lične podatke. Možete da pregledate, izmenite ili  otkažete prijavu  usluge Agent za posao u bilo kom trenutku.

Kompanija Novo Nordisk će izbrisati neaktivne (bez klikova na mejl) informacije o pretplatnicima Agenta za posao nakon 3 godine.

Možete dobiti dodatne informacije o ličnim podacima koje čuvamo i obrađujemo o vama i u meri u kojoj imate to pravo prema važećem zakonu, možete dobiti kopiju vaših ličnih podataka u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i mašinski čitljivom formatu. Takođe, možete se usprotiviti obradi vaših ličnih podataka ili zatražiti da se isprave vaši lični podaci. Nadalje, možete povući svoj pristanak na našu obradu vaših ličnih podataka u bilo kom trenutku.

Ako želite da ostvarite jedno ili više svojih prava, obratite nam se koristeći gorenavedene kontakt informacije.

Ako imate bilo kakve primedbe u vezi sa obradom vaših ličnih podataka, možete se obratiti Agenciji za zaštitu podataka u vašoj zemlji, npr. to bi bila Danska agencija za zaštitu podataka ako ste državljanin Danske.

Vaši lični podaci se mogu koristiti za anonimne statistike u interne svrhe i u tom slučaju će se informacije koristiti zbirno. Svi lični podaci će biti anonimni.