Menjamo hemofilijuTM

Menjamo hemofiliju je posvećenost kompanije Novo Nordisk tome da se odgovori na neispunjene potrebe koje nisu deo svakodnevnog lečenja.
 

Hemofilija je retko i ozbiljno oboljenje

Hemofilija je retko i ozbiljno oboljenje koje se javlja kod oko 1 od 10,000 ljudi širom sveta. Mnogi ljudi sa hemofilijom još uvek nemaju postavljenu dijagnozu ili se leče na neadekvatan način. Čak i kada se leče, ljudi trpe hroničan bol i ograničenu pokretljivost usled krvarenja u zglobove, a ako se nedovoljno leče ili se uopšte ne leče rizikuju da umru u mladosti.

Menjamo hemofiliju je posvećenost kompanije Novo Nordisk tome da se odgovori na neispunjene potrebe u lečenju hemofilije. Mi težimo budućnosti u kojoj će svakoj osobi sa hemofilijom biti postavljena dijagnoza i u kojoj će svaka osoba sa hemofilijom moći da vodi život sa što manje ograničenja.
 

Naša tri fokusa u programu Menjamo hemofiliju™ 
su:

 

 

Changing Haemophilia is Novo Nordisk's commitment to address the unmet needs in haemophilia care, beyond medicine

Haemophilia is a rare and serious disease

Haemophilia is a rare and serious disease affecting approx. 1 out of 10,000 people around the world. Many people with haemophilia are still undiagnosed or inadequately treated. Even when treated, people may suffer from chronic pain and limited mobility mainly due to bleeds in the joints, and if undertreated or not treated at all, risk dying at a young age.

Driving change in haemophilia 

Since Novo Nordisk was founded more than 90 years ago, we have been driving change to defeat chronic conditions. This includes three decades of improving lives of people with haemophilia through support to improved diagnosis, treatment and care.

Our key contribution 

Our key contribution is to discover and develop effective and safe medicines for people with haemophilia and other rare bleeding disorders. We offer a broad and innovative range of products and have a rich research/development pipeline to ensure we are in the forefront of finding the next generation of medicines.

Addressing unmet needs beyond medicine 

But to truly change haemophilia, we need to do more than supply the right medicines. With our Changing Haemophilia™ commitment we aim to address the unmet needs in haemophilia. Together with our community partners, we work to advocate for, and create better access to, diagnosis and multidisciplinary care. We aim for better joint health and mobility including a strong focus on well-being for people living with haemophilia.

We work towards a future where everyone with Haemophilia is diagnosed. and can live a life with as few limitations as possible.

Our three focus areas are:

•  Science. Find out more

•  Awareness and access to care. Find out more

•  Joint outcomes. Find out more


Istraživanja u oblasti hemofilije kompanije Novo Nordisk

Naš ključni doprinos

Naš ključni doprinos je da se otkriju i razviju efikasni i bezbedni lekovi za osobe sa hemofilijom i drugim retkim poremećajima koagulacije. Mi nudima širok i inovativan spektar proizvoda i imamo bogat istraživački/razvojni program kako bismo stavili u prvi plan razvijanje sledeće generacije lekova.

Haemophilia science


ALT oznaka slike za prevod: Menjamo hemofiliju, program kompanije Novo Nordisk, pristup lečenju, Meksiko

Odgovor na neispunjene potrebe koje prevazilaze potrebe svakodnevnog lečenja

Da bismo zaista promenili hemofiliju, potrebno je da učinimo više od pukog snabdevanja lekovima. Sa našom posvećenošću programu Menjamo hemofiliju, cilj nam je da otkrijemo neispunjene potrebe u hemofiliji. U saradnji sa našim partnerima u okviru društvene zajednice radimo na omogućavanju boljeg pristupa dijagnostičkim procedurama i multidisciplinarnoj zdravstvenoj zaštiti. Osnovni cilj nam je bolja pokretljivost i stanje zglobova, uključujući naglašen fokus na dobrobit osoba koje žive sa hemofilijom.

Mi radimo tako da će svekoj osobi u budućnosti biti postavljena dijagnoza na vreme, kao i da će svaka osoba sa hemofilijom moći da vodi život sa što manje ograničenja.


Fondacija za hemofiliju kompanije Novo Nordisk

Fondacija za hemofiliju kompanije Novo Nordisk

Pristup Fondacije za hemofiliju kompanije Novo Nordisk (NNHF) je partnerstvo sa članovima lokalne i međunarodne zajednice kako bi uvođenje promena postala stvarnost. Novo Nordisk Hemofilija fondacija deluje u korist ljudi sa hemofilijom i srodnim poremećajima koagulacije poboljšavajući njhov pristup zdravstvenoj zaštiti, lečenju i kvalitetnijem životu. Zajedno se fokusiramo na podršku procenjenih 75% populacije pacijenata, koji žive u zemljama u razvoju gde još uvek može nedostajati prava dijagnoza i adekvatna zdravstvena zaštita.

Fondacija za hemofiliju kompanije Novo Nordisk


Novo Nordisk Menjamo hemofiliju

Grafički prikaz informacija


Pokažite svoju posvećenost hemofiliji i podelite grafički prikaz informacija.

Download infographic (PDF)

 

Činjenice i slike